Turystyka : Komunikacja:Pieniny: Nie ma kasy na połączenie Pienińskich Parków Narodowych po stronie Polski i Słowacji

mapka połączenia Pienińskich Parów Narodowych fot PZD

Inwestycja, która ma połączyć do 31.10.2019 r Pieniński Park Narodowy po obydwu stronach granicy Polski i Słowacji może rozbić się o finanse .Wszystko z powodu nieoczekiwanego wzrostu cen wykonania. Projekt finansowany z programu Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego , który gwarantował 85% szacunkowej kwoty inwestycji czyli 5 926 003,07 € nie przewiduje zwiększenia dotacji , nawet wtedy, kiedy koszty realizacji przedsięwzięcia drastycznie się zwiększają. Dziś unijne dofinansowanie stanowi nie więcej niż 43,5 % twierdzi wykonawca robót Powiatowy Zarząd Dróg

Flisacy
Flisacy fot. UMWM

Zadanie własne powiatu nowotarskiego realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 01.11.2017-31.10.2019 weszło w drugi etap realizacji , ale jeśli nie znajdą się pieniądze inwestycja może stanąć pod wielkim znakiem zapytania .

Układ w tym wypadku jest taki :w projekcie na zewnątrz partnerem Słowaków jest Powiat Nowotarski . Wewnętrznie w tym przedsięwzięciu partnerem powiatu nowotarskiego są gminy , które obligatoryjnie mają wyłożyć 50 % na realizację przedsięwzięcia, na jakie powiat pozyskuje fundusze.

Nie wiadomo, kto i jak liczył w 2017 roku . Wiadomo natomiast , że w 2019 r unijna dotacja to już nie 85 % , a 43,5 % , a co za tym idzie 50 % udział gmin Krościenko n/ Dunajcem ( 400 tys zł ) i Szczawnica ( 487,5 tys zł ) z roku 2017 też już nie stanowi 50 % kwoty potrzebnej do zrealizowania inwestycji .

Droga Pienińska / Przełom Dunajca

Szansą mają być rozmowy . Przy okrągłym stole ma zasiąść wielo- kadencyjny starosta Krzysztof Faber , nowy wójt gminy Krościenko nad Dunajcem Jan Dyda i równie wielo kadencyny burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda

Starosta Krzysztof Faber stoi na stanowisku, że umowa to umowa i partnerskie gminy powinny dołożyć kwotę konieczną do realizacji przedsięwzięcia .

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik twierdzi, że gminy są finansowo wydrenowane i nie mają z czego dorzucić .

Radni Powiatowi zalecając rozmowy skłonni są zrobić wszystko, by nie stracić 5,2 mln dotacji, którą już wydatkowano, a którą w wypadku odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia trzeba będzie zwrócić.

Gra toczy się o wcale nie małą kwotę , bo o 4 578 00. Tyle trzeba dołożyć , by ukończyć zadanie pod nazwą „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II. To jakieś 43% puli finansowej. W grę ostatecznie wchodzi nawet kredyt , by jak mówi Krzysztof Faber – nie świecić oczami przed słowackim partnerem .

Sprawa jest gorąca i wymagająca natychmiastowych decyzji. 31.10.br upływa termin realizacji przedsięwzięcia , które ma generalnie sprawnie połączyć dwa transgraniczne obszary. To dobra prognoza dla rozwoju turystyki w Pieninach zarówno po stronie Polski jak i Słowacji

Droga Pienińska fot. wikipedia org

OFICJALNY PAKIET ZOBOWIĄZAŃ PO STRONIE POWIATU NOWOTARSKIEGO- żródło PZD

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni , wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, remont obiektu mostowego, wykonanie modernizacji elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonanie urządzeń ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające,) oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące).

Cele Projektu:
Poprawa stanu komunikacji, mobilności transgranicznej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na pograniczu polsko-słowackim, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T, po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stronie polskiej z drogami krajowymi nr 7 i 49. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport.

Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0091/17. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 56/2017 z dnia 12 października 2017r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. „

Redakcja2019Ula Starzyk

konto czerwone
konto czerwone